Jesteś tutaj: Start / Rodo

Rodo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Rzewniu, adres: Rzewnie 3, 06-225 Rzewnie. Możecie Państwo  skontaktować się z nami w następujący sposób:

- listownie na adres: Rzewnie 3, 06-225 Rzewnie,

- przez e-mail: kultura@ugrzewnie.pl

- telefonicznie: 660-595-080.

 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którymi mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@ugrzewnie.pl

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- korzystania z usług Gminnego Centrum Kultury w Rzewniu,

- rozliczeń,

- ewentualnych roszczeń,

- archiwalnym.

 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  w zakresie wskazanym w:

      - ustawie  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

      - ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

      - art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym     i archiwach;

 

5) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania).

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w  Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 20 października 2015 r. w  sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów   archiwalnych  do archiwów państwowych    i brakowania dokumentacji nie archiwalnej;

7) Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z czego wynika obowiązek podania danych osobowych lub dobrowolne na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane.

Szczegółowe informacje znajdują się w klauzulach informacyjnych dotyczących realizowanego celu przetwarzania danych osobowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-30
Data publikacji:2021-07-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:303